Chumphon Vice Governor

ชื่อ-สกุล : นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 พฤษภาคม 2504
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) 2557 (สาย 2)

ประวัติการทำงาน : - 15  เมษายน  2546 : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 19 พฤษภาคม  2546 : ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)  สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 9  พฤศจิกายน  2550 : ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8)  สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 12  ธันวาคม  2550 : ผู้ตรวจราชการกรม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 11  ธันวาคม  2551 : ผู้ตรวจราชการกรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 9  พฤษภาคม  2554 : ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการสูง)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 6  มิถุนายน  2559 : รองผู้ว่าราชการจังหวัด (บริหารต้น)  จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา : - น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Bachelor of Planning Auckland University, New Zealand
- M.A. West Texas State University, USA.
การอบรม/ศึกษาดูงาน : - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 นายดิลก สุทธิกลม 1 ตุลาคม 2523 30 กันยายน 2526
2 พ.ต. ประโยชน์ สุดจินดา 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
3 นายสว่าง อินทรนาค 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2532
4 นายพร เพ็ญพาส 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
5 นายดำรง ฉายากุล 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2534
6 นายกำพล วรพิทยุต 1 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2535
7 ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2536
8 นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง 1 ตุลาคม 2535 3 กันยายน 2537
9 นายกมล มั่นภักดี 7 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2540
10 นายพิศิษฐ์ ศุชรัตน์ 1 ตุลาคม 2537 9 ตุลาคม 2538
11 นายเฉลิม อรรถพิศาลโสภณ 9 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2540
12 นายปานชัย บวรรัตนปราณ 20 ตุลาคม 2540 19 เมษายน 2541
13 นายพรเทพ พิมลเสถียร 3 พฤศจิกายน 2540 30 กันยายน 2543
14 นายกวี มินวงษ์ 20 เมษายน 2541 3 ตุลาคม 2542
15 ม.ล. จุลกะ งอนรถ 4 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544
16 นายพินิจ พิชยกัลป์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2546
17 นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์ 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546
18 นายสมพงษ์ ทวิชศรี 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548
19 นายพินิจ เจริญพานิช 1 ตุลาคม 2546 3 มิถุนายน 2550
20 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 25 ตุลาคม 2548 3 ธีนวาคม 2549
21 นายแชน ชื่นศิวา 7 ตุลาคม2550 4 ธันวาคม 2549
22 นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย 4 มิถุนายน 2550 30 กันยายน 2551
23 นายสุรชัย ขันอาสา 8 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2551
24 นายวรากร ยกยิ่ง 17 ตุลาคม 2551 13 มิถุนายน 2553
25 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ 17 ตุลาคม 2551 25 ตุลาคม 2552
26 นายสุรพล วิณิชเสนี 27 ตุลาคม 2552 8 มกราคม 2555
27 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 14 มิถุนายน 2553 30 กันยายน 2553
28 นายชยาวุธ จันทร 29 พฤศจิกายน 2553 8 มกราคม 2555
29 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์    
30 นายชาติชาย อุทัยพันธ์    
31 นายปฐม สาธิตานนท์    
32 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ    
33 นายไมตรี ไตรติลานันท์    
34 นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์    
35 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์