Chumphon Vice Governor

 

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา  
การศึกษาอบรม/ดูงาน  
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

1) ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2532

2) ปลัดอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2532

3) ปลัดอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2538

4) ปลัดอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พ.ศ. 2544

5) รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พ.ศ. 2545-2546

6) ป้องกันจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2549

7) ป้องกันจังหวัดระนอง พ.ศ. 2550

8) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2559

9) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561
 ช่องทางการติดต่อ

หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร    

 เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 077-503-051


ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 นายดิลก สุทธิกลม 1 ตุลาคม 2523 30 กันยายน 2526
2 พ.ต. ประโยชน์ สุดจินดา 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
3 นายสว่าง อินทรนาค 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2532
4 นายพร เพ็ญพาส 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
5 นายดำรง ฉายากุล 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2534
6 นายกำพล วรพิทยุต 1 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2535
7 ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2536
8 นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง 1 ตุลาคม 2535 3 กันยายน 2537
9 นายกมล มั่นภักดี 7 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2540
10 นายพิศิษฐ์ ศุชรัตน์ 1 ตุลาคม 2537 9 ตุลาคม 2538
11 นายเฉลิม อรรถพิศาลโสภณ 9 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2540
12 นายปานชัย บวรรัตนปราณ 20 ตุลาคม 2540 19 เมษายน 2541
13 นายพรเทพ พิมลเสถียร 3 พฤศจิกายน 2540 30 กันยายน 2543
14 นายกวี มินวงษ์ 20 เมษายน 2541 3 ตุลาคม 2542
15 ม.ล. จุลกะ งอนรถ 4 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544
16 นายพินิจ พิชยกัลป์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2546
17 นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์ 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546
18 นายสมพงษ์ ทวิชศรี 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548
19 นายพินิจ เจริญพานิช 1 ตุลาคม 2546 3 มิถุนายน 2550
20 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 25 ตุลาคม 2548 3 ธีนวาคม 2549
21 นายแชน ชื่นศิวา 7 ตุลาคม2550 4 ธันวาคม 2549
22 นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย 4 มิถุนายน 2550 30 กันยายน 2551
23 นายสุรชัย ขันอาสา 8 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2551
24 นายวรากร ยกยิ่ง 17 ตุลาคม 2551 13 มิถุนายน 2553
25 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ 17 ตุลาคม 2551 25 ตุลาคม 2552
26 นายสุรพล วิณิชเสนี 27 ตุลาคม 2552 8 มกราคม 2555
27 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 14 มิถุนายน 2553 30 กันยายน 2553
28 นายชยาวุธ จันทร 29 พฤศจิกายน 2553 8 มกราคม 2555
29 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์  9  มกราคม  2555  18  พฤศจิกายน  2555
30 นายชาติชาย อุทัยพันธ์  9  มกราคม  2555  2  พฤศจิกายน  2555
31 นายปฐม สาธิตานนท์  7  ธันวาคม  2555  30  กันยายน 2558
32 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  1  ธันวาคม  2557  30  กันยายน  2558
33 นายไมตรี ไตรติลานันท์  1  ตุลาคม  2558  7  ตุลาคม  2559
34 นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์  1  ตุลาคม  2558  30  กันยายน  2561
35 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์  10  ตุลาคม  2559  7  ตุลาคม  2561
36 นายสนิท  ศรีวิหค  8  ตุลาคม  2561  9  สิงหาคม  2563
37 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  8  ตุลาคม  2561  
38 นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  10 สิงหาคม  2563  9  ตุลาคม  2563