ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


 

นายสนิท ศรีวิหค

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระดับปริญญาโท (เกียรตินิยม, เรียนดี)
การศึกษาอบรม/ดูงาน

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยการปกครอง

- หลักสูตรปลัดอำเภอ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 77 วิทยาลัยการปกครอง

- อบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน ชั้นที่ 3 วิทยาลัยการปกครอง

- หลักสูตรปลัดอำเภองานส่งเสริมการปกครอง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการปกครอง

- ฝึกอบรม การยิงปืนพก ระบบ Practical Pistol Course ตามมาตรฐาน F.B.I. สหรัฐอเมริกา ตำรวจนครบาล สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 50
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

1) ปลัดอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2527

2) ปลัดอำเภอศรีบรรพต (งานส่งเสริมการปกครอง) จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2529

3) ปลัดอำเภอตะโหนด (งานส่งเสริมการปกครอง) จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2531

4) ปลัดอำเภอเวียงสระ (งานส่งเสริมการปกครอง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2531

5) ผู้ช่วยจ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2534

6) ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2540

7) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2546

8) ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558

9) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559

10) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561

   
   
   
   
   
   
   


ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 นายดิลก สุทธิกลม 1 ตุลาคม 2523 30 กันยายน 2526
2 พ.ต. ประโยชน์ สุดจินดา 1 ตุลาคม 2526 30 กันยายน 2530
3 นายสว่าง อินทรนาค 1 ตุลาคม 2530 30 กันยายน 2532
4 นายพร เพ็ญพาส 1 ตุลาคม 2532 30 กันยายน 2533
5 นายดำรง ฉายากุล 1 ตุลาคม 2533 30 กันยายน 2534
6 นายกำพล วรพิทยุต 1 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2535
7 ร.ต. พิมล สุวรรณสุภา 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2536
8 นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง 1 ตุลาคม 2535 3 กันยายน 2537
9 นายกมล มั่นภักดี 7 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2540
10 นายพิศิษฐ์ ศุชรัตน์ 1 ตุลาคม 2537 9 ตุลาคม 2538
11 นายเฉลิม อรรถพิศาลโสภณ 9 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2540
12 นายปานชัย บวรรัตนปราณ 20 ตุลาคม 2540 19 เมษายน 2541
13 นายพรเทพ พิมลเสถียร 3 พฤศจิกายน 2540 30 กันยายน 2543
14 นายกวี มินวงษ์ 20 เมษายน 2541 3 ตุลาคม 2542
15 ม.ล. จุลกะ งอนรถ 4 ตุลาคม 2542 30 กันยายน 2544
16 นายพินิจ พิชยกัลป์ 2 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2546
17 นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์ 1 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546
18 นายสมพงษ์ ทวิชศรี 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2548
19 นายพินิจ เจริญพานิช 1 ตุลาคม 2546 3 มิถุนายน 2550
20 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล 25 ตุลาคม 2548 3 ธีนวาคม 2549
21 นายแชน ชื่นศิวา 7 ตุลาคม2550 4 ธันวาคม 2549
22 นายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย 4 มิถุนายน 2550 30 กันยายน 2551
23 นายสุรชัย ขันอาสา 8 ตุลาคม 2550 16 ตุลาคม 2551
24 นายวรากร ยกยิ่ง 17 ตุลาคม 2551 13 มิถุนายน 2553
25 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์ 17 ตุลาคม 2551 25 ตุลาคม 2552
26 นายสุรพล วิณิชเสนี 27 ตุลาคม 2552 8 มกราคม 2555
27 นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ 14 มิถุนายน 2553 30 กันยายน 2553
28 นายชยาวุธ จันทร 29 พฤศจิกายน 2553 8 มกราคม 2555
29 นายเหนือชาย จิระอภิกษ์    
30 นายชาติชาย อุทัยพันธ์    
31 นายปฐม สาธิตานนท์    
32 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ    
33 นายไมตรี ไตรติลานันท์    
34 นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์    
35 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์