หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคชุมพร
๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานการเคหะแห่งชาติ (เคหะชุมชนชุมพร)
๔ กระทรวงการคลัง
 • ธนาคารออมสิน จำกัด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจชุมพร
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชุมพร (หน่วยงานอิสระ)
๕ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • บริษัท ทีโอ ที จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานบริการลูกค้าการสื่อสารแห่งประเทศไทย ชุมพร