หน่วยงานส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานจังหวัดชุมพร (ฝ่ายอำนวยการ และกลุ่มงานข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร)
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
๓ กระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
๖ กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
๘ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร