หน่วยงานส่วนกลางในความรับผิดชอบ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
 • โครงการชลประทานชุมพร
 • โครงการก่อสร้าง ๒/๑๔
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่ขึ้นตรง
 • สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
 • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคใต้
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชุมพร (ผึ้ง)
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร
 • สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
 • ด่านกักกันสัตว์ชุมพร
 • ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน
๒ กระทรวงวัฒนธรรม
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร
๓ กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และเขต ๒
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร
 • วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
 • วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
 • วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๔ สำนักอัยการสูงสุด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน
๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
 • ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๑ จังหวัดชุมพร
๖ กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
 • ด่านศุลกากรชุมพร
๗ กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานชั่วตวงวัด เขต 3 - 2
๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
 • สถานีวิทยุ สอต.ชุมพร