หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
๒ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • สถานีวิทยุ อสมท.จ.ชุมพร
  • สถานีวิทยุ อสมท.อ.หลังสวน
๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงพลังงาน
  • สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร