หน่วยงานส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบ

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานจังหวัดชุมพร (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
๒ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
๓ กระทรวงกลาโหม
 • ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงยุติธรรม
 • เรือนจำจังหวัดชุมพร
 • เรือนจำอำเภอหลังสวน
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหลังสวน
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
๕ กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
๙ กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร