หน่วยงานส่วนกลางในความรับผิดชอบ

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กระทรวง

หน่วยงาน

๑ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร
๒ กระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • จังหวัดทหารบกชุมพร (ค่ายเขตรอุดมศักดิ์)
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕
 • กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ 25
 • สถานีวิทยุกองทัพภาพที่ ๔ ชุมพร
 • สถานีวิทยุ วปถ.๑๕ ชุมพร
 • สถานีวิทยุ วศป.๑๔๔๙ ชุมพร
 • สถานีโทรทัศน์ ททบ.๕ จ.ชุมพร
๓ กระทรวงยุติธรรม
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
๔ กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๔ ชุมพร
๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
 • สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๒ ชุมพร
 • หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร
 • สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์
 • พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร
๖ กระทรวงแรงงาน
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนกลาง
 • หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกแห่ง
 • ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๓(จังหวัดชุมพร)
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกแห่ง
๘ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
 • สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
๙ กระทรวงคมนาคม
 • แขวงการทางชุมพร
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
 • ท่าอากาศยานชุมพร
 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร
๑๐ กระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร
๑๑ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ชุมพร