คู่มือและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรณีโครงการได้รับการพิจารณาแล้ว) รายละเอียด

- แบบฟอร์มบัญชีสรุปโครงการ  Click 

- แบบฟอร์ม 1  Click 

- แบบฟอร์ม 2  Click 

- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  Click 


แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) รายละเอียด

- แบบฟอร์มการจัดทำแผน (จ1-3 กจ1-3)  Click                

- แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)  Click

- แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ  Click                         

- แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย Click


แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด  

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด