นโยบายยุทธศาสตร์

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

“ชุมพรเมืองน่าอยู่  บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล”

การกำหนดตำแหน่งในการพัฒนาจังหวัด (Positioning)


การกำหนดตำแหน่งในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) จังหวัดได้วิเคราะห์ศักยภาพและอุปสรรคในแผนพัฒนาจังหวัดโดยนำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประกอบกับพิจารณาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ (Area) อำเภอต่างๆ และได้ร่วมกันกำหนดตำแหน่งการพัฒนา จังหวัดชุมพร “การพัฒนาการเกษตร ควบคู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ”และได้กำหนดประเด็น การพัฒนาจังหวัดเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนา ในระดับภูมิภาค
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มี ความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

วิสัยทัศน์ (Vision)พันธกิจ (Mission)เป้าประสงค์รวม (Objectives)