ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรวม 129,094,400 บาท

งบประมาณตามโครงการ 119,094,400 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 17,000,000 ที่ทำการปกครองอำเภอละแม อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก อ.สวี อ.เมือง
2. โครงการชาวชุมพรร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก 4,392,600 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการชุมชนน่าอยู่ 1,239,700 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
4. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,150,000 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
5. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ 3,170,000 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อการศึกษาและท่องเที่ยว 10,000,000 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
2. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร 2,800,000 ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2,000,000 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
4. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขามัทรี 2,000,000 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แนวเขื่อนริมหาดทรายรี 5,000,000 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
6. โครงการจัดทำป้ายบอกทางและแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 2,200,000 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
7. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอทุ่งตะโก 9,540,000 ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก
8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร (โลกทะเลชุมพร) 2,000,000 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7,800,000 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
2. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรเชื่อมตำบลนาสัก และตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 3,972,200 ที่ทำการปกครองอำเภอสวี
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 2,213,000 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจังหวัดชุมพร 5,289,100 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
2. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 5,000,000 สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
3. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับชุมชน 2,700,000 ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ
4. โครงการปลูกป่าทดแทนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 8,000,000 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 4,450,000 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
6. โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2,650,000 สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 สำนักงานจังหวัดชุมพร
8. โครงการปรับปรุงระเบียงคด วัดพระธาตุสวี 1,650,000 ที่ทำการปกครองอำเภอสวี