ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

 

                                 


คำสั่ง

*คำสั่งแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2 เปิดดู หน้า 3 เปิดดู หน้า 4

*แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2

*มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู หน้า1 เปิดดู หน้า2

คู่มือ การปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หน้า 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7

มาตราการในการจัดเรื่องร้องเรียนและมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หน้า1,หน้า2,หน้า3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ส่ง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206      (e-mail address : moi0219@moi.go.th)
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 1567 (24 ชั่วโมง)
  • ติดต่อทางโทรสาร หมายเลข (02) 222-6838
  • ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดhttp://www.chumphon.go.th/petition/web/
  • ศุนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร http://164.115.22.61/infostat86/
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร หมายเลข(077) 630944 
  • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th/
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th/index.php/member 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมคู่มือ

ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ของหน่วยงานในจังหวัดชุมพร รายละเอียด 

            

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                วันครบรอบ 4 ปี

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

**วันที่ 17 กรกฎาคม 2561**

ผลการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน

ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

- เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 2,233 เรื่อง

- เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2,484 เรื่อง

- ให้คำปรึกษาไปกว่า 781 เรื่อง

- บริการส่งต่อ 132 เรื่อง

- หน่วยเคลื่อนที่เร็วกว่า 21 ครั้ง

- บริการข้อมูลข่าวสารกว่า 1,856 เรื่อง

                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายด่วน โทร..... 1567 (ไม่มีค่าบริการ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส      การกักตุนสินค้า

**พบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ค้า กักตุนสินค้า สุรา บุหรี่ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น เอาเปรียบประชาชน

แจ้งมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สายด่วน 1567 ฟรี หรือ 077-630944                                                               

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  เปิดดูเอกสาร  หน้า1 เปิดดูเอกสาร หน้า2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อันตราย....lll  Frown

การตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดชุมพร

ข่าวสารทั่วไป

 

  ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์