บุคลากรสำนักงานจังหวัดชุมพร

ข้าราชการ

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร 08-9203-4058  
  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      
2 นางสิริกุล พันธุ์วิชาติกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 08-9203-4142  
3 นายฉัตรชัย จิตรมุ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 077511551  
  กลุ่มงานอำนวยการ      
4 นายธงชัย นุชนา   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-4387-8727  
5 นางสาวเบญจภรณ์  จอมสง่าวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 077511551  
6 นางสาวปภัฏชมน ไทยวงษ์ นิติกรชำนาญการ 08-3844-9888  
7 นางอุบลรัตน์ คงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 08-2423-6689  
8 นางอรนุช   แสงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 08-4469-3091  
9 นางกิตติวรรณ มิยะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 077511551  
10 นางสาวอิสรีย์ วันหะรับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09-5418-0763  
11 นางทัศนภรณ์ เกตุนุ้ย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 08-6478-4387  
12 นายวีรวุฒิ   พรหมพัฒน์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 09-7089-4303  
  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด      
13 นางสาวดรุณศิริ แพน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  08-9203-4144  
14 นางสาวมัลลิกา เหล็กกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  08-6957-5264  
15 นายอเดช เพชรชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  08-1693-3759  
16 นายกิรภัส จันทร์ตักเตือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  077511551  
17 นางสาวชญานิศ  สระมุณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  077511551  
  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด      
18 นายดุสิต ศักรกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 08-5484-2517  
19 นายณภัทร สุวรรณเจริญ นิติกรชำนาญการ 077-630944  
20 นายอัครเดช   แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 077-630944  
21 นางสาวนารีรัตน์ คูพัฒนาพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 077-630944  
22 นายมนต์ชัย   บุญพนมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 077-630944  
  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด      
23 นางวีรวรรณ ฝังกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 08-9070-6424  
24 นางจรีรัตน์ ชิดไชโย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 08-7381-7482  

พนักงานราชการ ลูกจ้าง

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
  ลูกจ้างประจำ      
29 นายทวีป ยุติมิตร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 08-5127-8934 ขับรถรอง ผวจ. (2)
30 นายอนนท์ นาคชู พนักงานขับรถยนต์ ส 2 08-9726-9110 ขับรถ ผวจ.
31 นายเจริญ เครือรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 06-4156-2917 ขับรถรอง ผวจ. (1)
32 นายสมเด็จ ปรีชาชน พนักงานขับรถยนต์ ส 2 09-1825-4647 ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง
33 นายสนิท เลาวิลาศ พนักงานพิมพ์ดีด ส 3 08-6950-8701 ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ
34 นายรณรงค์ สุขเจริญ พนักงานบริการ ป 2 08-7889-5473 ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ
  พนักงานราชการ      
35 นางสาวเกศรินทร์ ธงศรี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
36 นางสุพัชณี อุทุมรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ 077-511551 ปฏิบัติงานหน้าห้อง รอง ผวจ.
37 นางสาวเพ็ญนภา ศุกยะเลิศ พนักงานทรัพยากรบุคคล 077-511551 ปฏิบัติงานหน้าห้อง ผวจ.
38 นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณรักษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคคล
39 นางพรรณี อาศัยนา พนักงานวิชาการเงินและบีญชี 077-511551 ปฏิบัติงานการเงิน
  ลูกจ้างเหมาบริการ      
40 นางกัญวิภา วงษ์สุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ  สคบ.จ.ชพ. 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
41 นายทศพล ยอดจิตร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.จ.ชพ. 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
42 นางสาวเกษราภรณ์ แสนสบาย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
43 นางสาวบุษกร แพ่งกุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
44 นายพีีรันธร พันธุ์ทอง ผู้ช่วยนักจัดการ 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ
45 นางสาวสุวิสา นิลนิยม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 077-511551 ปฏิบัติงานการเงิน
46 นางสาวคณิศร สุนทรารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 077-511551 ปฏิบัติงานการเงิน
47 น.ส.ภัทฌณิดา พันธุ์ทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 077-511551 ปฏิบัติงานพัสดุ
48 นางเรณู ไกรวิลาศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 077-511551 ปฏิบัติงานพัสดุ
49 นายวัชรินทร์ แก้วรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหาร 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
50 นางสาวกรรณิการ์ พรหมน้อย เจ้าหน้าที่บริหาร 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
51 น.ส. วิภารัตน์ ยังสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหาร 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
52 นางสาวงามเนตร ปาลพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการ 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
53 นางสาวทัศนียา สุระพัสดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 077-630944 ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม
54 นางสาวอรภรณ์  อุปลกะลิน เจ้าหน้าที่ธุรการ 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
55 นางสาวปัญจรัศม์ ศรีจันทร์บุญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
56 นางสาวโสมสิริ ไกรขาว ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 077-511551 ปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคคล
57 นายนฤดล วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยนักจัดการ 077-511551 ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง
58 นายวีระพงษ์ แก้วรักษ์ พนักงานขับรถยนต์  077-511551 ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง