รายงานการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) เพื่อการกำกับดูแลท้องที่และท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการดำเนินการในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด