ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 คำถามที่พบบ่อยQ&A 

O9 Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

O17 E-Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

         

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

  • คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชุมพร |

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  •  โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
  •  แผนพัฒนาจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (Direct link) |
  •  แผนปฏิบัติราชการประจำปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 (Direct link) |
  •  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี |

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี|แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (Direct link) |
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

  •  ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา | 

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

  •  ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณ |
  •  ผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 |
  •  หนังสือสั่งการส่วนราชการบันทึกข้อมูลระบบ PADME |

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

  •  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 

ITA หน่วยงาน

1 สำนักงานจังหวัดชุมพร
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
5 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
8 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
9 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
10 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
11 สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
13 สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
15 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
16 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
18 สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
19 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
20 สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
21 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
22 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
24 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
25 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
26 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
28 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
29 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร
30 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
32 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
33 เรือนจำจังหวัดชุมพร

   


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA)

                                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - EB 1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

   ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.

 - EB 1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

   1.

 - EB 3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   1.

 - EB 3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

    อย่างเป็นระบบ

   1.

 - EB 4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   1.

 - EB 4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

    ปฏิบัติราชการประจำปี

   1.

 - EB 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   1. 

 - EB 12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ

    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   1.

 - EB 12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ

   ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 

                            ----------------------------------------------------------------------

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1850 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

    เรื่อง ขอแก้ไขวันในการส่งผลการดำเนินการ 

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/1718 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

    เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/019833 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

     เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 (กรุณาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนทำการพิมพ์ออก)

  - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด

-----------------------------------------------------------------