การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

  • ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ จ.ชุมพร  (รายละเอียด)