Chumphon Governor

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ พลละเอียด
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2500 อายุ 57 ปี 8 เดือน
อายุราชการ : อายุราชการ 34 ปี 11 เดือน (รับราชการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2523)

การศึกษาอบรม/ดูงาน : - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 48 ปี 2524
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (กบส.) ปี 2542
- หลักสูตรการบริหารการเงินและบัญชีของส่วนราชการ ปี 2545
- หลักสูตรการประสานงานข่าวกรองระดับกระทรวง ปี 2546
- หลักสูตรการวางแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2546
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 45 ปี 2547
- หลักสูตร Developing Competencies for HR Success ปี 2552
- หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ปี 2552
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ระยะสั้นๆ) ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ค นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เป็นต้น ระหว่างปี 2535, 2539, 2546, 2547, 2548, 2549,2551, 2552, 2553, 2555, 2557 และ 2558 รวม 20 ครั้ง
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 54 (ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. 2554 – 20 ก.ย. 2555)

ประวัติการศึกษา : - รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2523
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530

ประวัติการดำรงตำแหน่ง : - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.กุดบาก และ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปี 2523 – 2525
- เจ้าพนักงานปกครอง 4 ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน ทภ.1/กกล.รพน. ปี 2525 – 2527
- เจ้าพนักงานปกครอง 5 กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ปี 2527 – 2533 (เป็นเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายท้องถิ่น ดร.พิชิต ลักษณสมพงษ์ ปี 2530 – 2531)
- โอนเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดชลบุรี ปี 2533 – 2534
- หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2534 – 2537
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2537 – 2544
- หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2544 – 2545
- หัวหน้ากลุ่มงานประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว ปี 2546
- ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2546 – 2548
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549 – 2550
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2550
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2550 – 2552
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2552 – 2555 (26 ตุลาคม 2552 – 8 มกราคม 2555)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2555 (9 มกราคม 2555 – 6 ธันวาคม 2555)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2555 (7 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2558)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปี 2558 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปี 2559 (1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)

รางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับ : - ได้รับรางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2535 จาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536
- ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จาก ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544
- ได้รับประทานรางวัล พระกินรี “คนดี คนดี สังคมดี ตามรอยยุคลบาท” จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธาวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555

งานด้านสังคมและอื่นๆ : - ประธานกองทุนชุมชน (SIF) และแกนนำเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2542 – 2544
- เหรัญญิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ปี 2547 – 2549
- เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ปี 2546 – 2549
- เหรัญญิกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย ปี 2546 – 2550
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ศูนย์การศึกษาศรีสะเกษ) ปี 2551 – 2552
- คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศ ก.พ. ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557