การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ปี 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0017.5/019833 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3


ปี 2561

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITA)

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 

ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

ร่างแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560 - 2564)

แบบจัดทำแผนปฎิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชุมพร

แบบฟอร์ม การจัดทำแผนป้องกันทุจริต ปี 60 (ไฟล์เอกสาร)

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (Pre-ceiling) ปี 61 ส่งให้จังหวัดภายใน 15 ธ.ค.59  (ไฟล์เอกสาร)

แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  (ไฟล์ word)

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดชุมพร (ไฟล์เอกสาร)

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัิตการฯ (ไฟล์เอกสาร)

แบบฟอร์ม รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ  ทุก 2 เดือน (ไฟล์เอกสาร)

คำสั่ง คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดชุมพร  (รายละเอียด)

แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชุมพร ปี 2558    (รายละเอียด)

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดชุมพร (รายละเอียด)

 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 (รายละเอียด)


ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 202382562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชุมพร (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

ประกาศสำนักงานจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วยมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2562 (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดชุมพร (คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดชุมพร

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)


ปี 2563

1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ผลการดำเนินงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

5. ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดชุมพร (คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดชุมพร 

6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

9. คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งฯ)

10. รายงาานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ)

11. คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1270/2563 เรื่อง การมอบหมายให้ส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งฯและแนบท้ายคำสั่งฯ)

ปี 2564

1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2. ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต