Chief of Chumphon Governor's Office

 

          

 

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตั้งแต่ (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)
1 ร.ต.แสวง ฤทธิสรไกร 1 กันยายน พ.ศ.2518 30 มิถุนายน พ.ศ.2519
2 นายกมล มั่นภักดี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2517 30 สิงหาคม พ.ศ.2523
3 นายพิพัฒน์ พลโยราช 1 กันยายน พ.ศ.2523 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2523
4 นายวิชาญ เขาสมบูรณ์ 1 ธันวาคม พ.ศ.2523 29 กันยายน พ.ศ.2524
5 นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร 30 กันยายน พ.ศ.2524 15 ตุลาคม พ.ศ.2526
6 นายจําลอง มาเที่ยง 16 ตุลาคม พ.ศ.2526  
7 นายดําริ ธีรกุล พ.ศ.2528  
8 นายสงวน เติมติเศษ พ.ศ.2532  
9 นายวิเชียร ชมดง พ.ศ.2533  
10 นิธิศักดิ์ ราชพิตร พ.ศ.2533  
11 นายสถาพร จันทรรักษ์ พ.ศ.2534  
12 นายธรรมศักดิ์ ตันวโรภาส พ.ศ.2535  
13 นายวันชัย ไชยวรรณ พ.ศ.2539  
14 นางลักษณา นาคอุดม พ.ศ.2540  
15 นายพิศาล ทองเลิศ พ.ศ.2541  
16 นายศิริ รุ่งแก้ว พ.ศ.2542  
17 นายสุรางค์ ขันธิกุล พ.ศ.2545  
18 นายวันชัย ไชยวรรณ พ.ศ.2546  
19 นายอุดร น้อยทับทิม พ.ศ.2553  
20 นางดวงเดือน ลอยผา พ.ศ.2554  
21 นายนริศร์ วรรณประภา พ.ศ.2554  
22 นายพิชิต บุญรอด พ.ศ.2558  
23 นายสมจิตร์ เขียนด้วง พ.ศ.2560  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
23 นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
24 นายคมสัน  ญาณวัฒนา 7  เมษายน  พ.ศ. 2563