แนวทางในการจัดหา cctv
มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2559 

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมและข้อแนะนำประกอบการพิจารณา

โดยมีระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 59 - 29 ก.ค. 59  
กรุณาส่งข้อเสนอแนะมาที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ภายในวันที่ 29 ก.ค. 59
  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558