ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ระบบติดตามการประเมินผล

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (PADME) 

เข้าสู่ระบบ


ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 NEW

- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562

Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 NEW รายละเอียด

- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2562

Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2561

Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2560

Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2559

Innocent สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2558