งบประมาณจังหวัดประจำปี พ.ศ.2557

สรุปงบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร
โครงการของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3 85,815,000
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 1 49,056,000
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 3 106,119,300
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 193,384,200
5. ด้านความมั่นคง 2 33,960,000
งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 1 10,000,000
รวม 18 478,334,500
งบกระทรวง
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 41 3,411,232,109
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 1 60,000,000
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 27 35,037,040
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 208 2,575,597,300
5. ด้านความมั่นคง 1 12,000,000
รวม 278 6,093,866,449
งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 598 450,243,000
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 64 599,769,240
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 62 16,090,150
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 130 243,523,684
5. ด้านความมั่นคง 17 3,170,000
รวม 871 1,312,796,074
รวมงบประมาณทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 642 3,947,290,109
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 66 708,825,240
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 92 154,246,490
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 346 3,012,505,184
5. ด้านความมั่นคง 20 49,130,000
งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 1 10,000,000
รวม 1,166 7,887,997,023