งบประมาณจังหวัดประจำปี พ.ศ.2556

สรุปงบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชุมพร
โครงการของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 13 105,737,900
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 21 115,811,590
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด 9 75,148,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 83,105,500
5. ด้านความมั่นคง 13 15,891,890
รวม 71 395,694,880
งบกระทรวง
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 232 3,970,493,861
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 4 267,607,977
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด 14 81,083,465
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 61 773,321,318
5. ด้านความมั่นคง 3 119,500
รวม 314 5,092,626,121
งบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 99 47,812,800
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 14 635,000
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด 1 500,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 3,820,000
5. ด้านความมั่นคง - -
รวม 126 52,767,800
รวมงบประมาณทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 344 4,124,044,561
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 39 384,054,567
3. การผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการตลาด 24 156,731,465
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88 860,246,818
5. ด้านความมั่นคง 16 16,011,390
รวม 511 5,541,088,801