อำเภอหลังสวน

คำขวัญอำเภอ

หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

ถ.ประชาราษฏร์ ต.ขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์

0-7754-1009

หมายเลขโทรสาร

0-7754-4530
ประวัติความเป็นมา

อำเภอหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่ง ชื่อที่เรียกยังหาความหมายไม่ได้ว่ามีความหมายว่าอะไรแน่ แต่เพราะเมืองหลังสวนเป็นท้องที่ที่มีผลไม่มากแห่งหนึ่ง กระทรวงคมนาคมจึงสันนิษฐานว่า คำว่า ”หลังสวน” เพี้ยนมาจากคำว่า ”รังสวน” หรือ “คลังสวน” ปี พ.ศ.2427 รัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯให้ยกฐานะเมืองหลังสวนเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีพระจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองหลังสวนคนแรก วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2449 ถึงปี พ.ศ. 2459 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการใหม่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) จึงได้เปลี่ยนจากเมือง หลังสวนเป็น "จังหวัดหลังสวน"

ต่อมาได้ปรับปรุงเขตการปกครองเสียใหม่ และได้ยุบจังหวัดหลังสวนเป็นอำนาจขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร ตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน 2475 โดยมีหลวงปราณีประชาชน เป็นนายอำเภอหลังสวน(ยุคใหม่)คนแรก และในปี พ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทยได้จัดลำดับชั้นอำเภอโดยยกฐานะอำเภอหลังสวนเป็นอำเภอชั้นเอกมีขุนผดุงแดนสวรรค์ (ฟุ้ง รักราชการ) เป็นนายอำเภอชั้นเอกคนแรกและต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนายอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์

อำเภอหลังสวนมีขนาดพื้นที่ประมาณ 937 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร

ทิศใต้

อำเภอละแมจังหวัดชุมพร

ทิศตะวันออก

ทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเขา มีที่ราบตามเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำที่ราบกว้างใหญ่บริเวณอื่นมีน้อยแห่ง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาแก่การเพาะปลูก เช่น ทำสวนผลไม้และยางพารา ทำนามีน้อย ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในอำเภอ แต่ปลูกผลไม้ยืนต้นมากบริเวณที่เป็นป่าและเขาอุดมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ

ลักษณะภูมิอากาศ

ฝนตกสม่ำเสมอเกือบตลอดปี และจะตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม อากาศร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศอบอุ่นและบางปีค่อนข้างหนาว

ข้อมูลการปกครอง

อำเภอหลังสวนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 141หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลบางน้ำจืด

14 หมู่บ้าน

ตำบลปากน้ำ

6 หมูบ้าน

ตำบลพ้อแดง

10 หมู่บ้าน

ตำบลแหลมทราย

12 หมู่บ้าน

ตำบลวังตะกอ

13 หมู่บ้าน

ตำบลบางมะพร้าว

14 หมู่บ้าน

ตำบลท่ามะพลา

9 หมู่บ้าน

ตำบลนาขา

13 หมู่บ้าน

ตำบลนาพญา

19 หมู่บ้าน

ตำบลบ้านควน

18 หมู่บ้าน

ตำบลหาดยาย

13 หมู่บ้าน