อำเภอละแม

คำขวัญอำเภอ

หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ

ม.9 ต.ละแม อำเภอละแม จังหวัด ชุมพร

หมายเลขโทรศัพท์

0-7755-9109

หมายเลขโทรสาร

0-7755-9360
ประวัติความเป็นมา

ละแมนั้นเดิมขึ้นกับอำเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน เป็นชุมชนขนาดเล็กในทะเล มี กุ้ง หอย ปลา ปู ชุกชุมมาก เมื่อ พ.ศ. 2435 จังหวัดหลังสวนยุบเป็น อำเภอขึ้นต่อจังหวัดชุมพร แต่อำเภอละแม ก็ยังขึ้นอยู่กับอำเภอหลังสวนและ ต้องติดต่อราชการที่อำเภอหลังสวนตามเดิม เนื่องจากประชากรตำบลละแม มีจำนวนมาก และตำบลขนาดใหญ่ การเดินทางไปติดต่อราชการที่หลังสวนไปสะดวก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอละแม ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอำเภอละแม

คำว่า "ละแม" นั้นถ้าได้ฟังนั้นอาจจะคิดว่าเป็นชุมชนของคนมุสลิม แต่ในความเป็นจริงแต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าที่นี่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เลย และจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คำว่า "ละแม" อาจจะเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคำ ว่า "ลาแม่"หรืออีกคำบอกเล่าหนึ่งคือ คำว่า "ละแม" สันนิษฐานว่า เกิดจากสภาพ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นริมอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราดเรื่อยมาจนปักษ์ใต้ตอนล่าง มีคำเขมรโบราณใช้กันอยู่มากเรียกเครื่องมือ สัตว์ ต้นไม้ เกาะ ภูเขา มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของสถานีรถไฟละแม มีรูปร่างคล้ายหนูหมอบอยู่ เมื่อมองจากสถานีรถไฟ หรือมองจากชายทะเลก็มีลักษณะเหมือนหมูหมอบอยู่ ตามพจนานุกรมเขมร คำว่า แลมห์ แปลว่า หนู ผี เป็นคำเขมรโบราณ จึงเป็นไปได้ว่ามีคนไทยที่ย้ายลงมาจากทางเหนือและคนท้องถิ่นแถบนี้เป็นคนขอม พูดภาษาขอมหรือเขมร เรียกชื่อตามรูปภูเขาที่เห็นต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นละแม

ชุมชนแรกตั้งของตำบลละแม คือชุมชนบ้านปากน้ำละแม เพราะว่าอยู่ติดกับชายทะเลอ่าวไทย ในอดีตนั้นใช้ทางน้ำเป็นเส้นทางในการคมนาคม จากคำบอกเล่าของ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวปากน้ำละแมว่าคนท้องถิ่นเดิมนั้นมีไม่มากนัก แต่มีคนที่มาถิ่นอื่นที่เข้ามาตั้งรกรากโดยมีอาชีพค้าขาย และทำการประมง ปากน้ำละแมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเกลือ ซึ่งบรรทุกมากับเรือสำเภาจากจังหวัดเพชรบุรีนำมาขายที่หัวเมืองชายฝั่ง เมื่อกลับจากปากน้ำละแมก็จะบรรทุกไม้หลา โอน ถ่าน และของป่ากลับไปขายที่แม่กลอง ประมาณกันว่าปากน้ำละแมได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ. 2452 ยังมีการปกครองเป็นกลุ่มบ้าน มีผู้ปกครองคนแรกชื่อ นาย จรูญ เป็นคนมาจากภาคกลาง ซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอำเภอหลังสวน มีกำนัน อั้น พลารชุน เป็นผู้ปกครอง จากนั้นในปีพ.ศ. 2513 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งแยกตำบลเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลละแม (เดิม) ตำบลทุ่งหลวง ตำบลสวนแตง และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอละแม เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก คือ นายวิรัติ วงศ์วโรทัย จวบจนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอำเภอละแม

ภูมิศาสตร์

อำเภอละแม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชุมพร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 339.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 212,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของเนื้อที่จังหวัดชุมพร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับอำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ทิศใต้

ติดต่อกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก โดยแบ่งลักษณะทาง กายภาพออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านตะวันตกสุดเป็นป่าและเทือกเขาสูงชั้นสลับซับซ้อนทอดตัวจากเหนือสู่ใต้ เป็นที่ตั้งของป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจำปูน (ควนแม่ยายหม่อน) ซึ่งเป็นแหล่ง ต้นน้ำสำคัญของอำเภอ 3 สาย คือ คลองละแม คลองเสร็จ และคลองดวด พื้นที่ลาดต่ำมาทางทิศตะวันออก สู่ตอนกลางของอำเภอซึ่งเป็นที่ราบสูงมีเนินเขาสลับประปราย แล้วต่อเนื่องมายังด้านตะวันออกสุด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม จนจรดที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาวชายฝั่งประมาณ 15 กิโลเมตร มีลำน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ คลองละแม คลองเสร็จและ คลองดวด