PMQA

  - ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กร 

  - เอกสารประกอบการอบรม PMQA วันที่ 25-27 กันยายน 2560

  - เอกสารประกอบการอบรม PMQA วันที่ 23 สิงหาคม 2560

  -  เอกสารประกอบการอบรม PMQA วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 

  - ประชุม PMQA วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560