โครงสร้างการบริหารงานของจังหวัดชุมพร โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดชุมพร
 • นางเรื่องอุไร บุญช่วยชูพันธุ์
  หน.สำนักงานจังหวัดชุมพร
  • นายดุสิต ศักรกานต์ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
  • นายดุสิต ศักรกานต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
   รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคล
  • นางอมรา สุบงกช กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  • นายธงชัย นุชนา กลุ่มงานอำนวยการ
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ