โครงสร้างการบริหารงานของจังหวัดชุมพร โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดชุมพร
 • นางเรื่องอุไร บุญช่วยชูพันธุ์
  หน.สำนักงานจังหวัดชุมพร
  • นายดุสิต ศักรกานต์ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
  • นายเจตพรรธน์ จันทร์ประเสริฐ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
  • นางสาวจีรประภา สาระประจวบ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  • นายธงชัย นุชนา กลุ่มงานอำนวยการ
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ