โครงสร้างการบริหารงานของจังหวัดชุมพร โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดชุมพร
 • นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร
  • นายดุสิต ศักรกานต์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
  • นางสิริกุล พันธ์ุวิชาติกุล
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
  • นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  • นายธงชัย นุชนา
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ