อบต.บ้านนา ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 July 2013, 02:23 pm

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

   พนังงานจ้างตามภารกิจ

      ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  ๑  อัตรา

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้

   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

        (๑)มีสัญชาติไทย

        (๒)มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี  (นับถึงวันที่สมัคร)

        (๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

        (๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาสโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื่องต้นสำหรับพนักงงานส่วนตำบล  ดังนี้

             ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

             ข)วัณโรคในระยะอันตราย

             ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

             ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ

             จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง

        (๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

        (๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น

        (๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

        (๘)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือ  ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

        (๙)ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

   ๒.๒คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ

        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาสนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล  ปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  ให้กับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการสึกษาระดับอนุบาล  ปฐมวัยต่อไปอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  แทนบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ตั่งแต่วันที่  ๒๔  กรกฎาคม-๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั่งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  ๐  ๗๗๔๑  ๐๘๒๑

๔.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง  และสำเนารับลองความถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ชุด  ไปยื่นในวันสมัคร  ดังนี้

       ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

       ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

       ๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา

       ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย

       ๔.๕ ภาพถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  ๓ x ๔ เซนติเมตร  ถ่ายครั่งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  ๓  ใบ  (ให้เขียนชื่อ-สกุล  หลังรูป)

       ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบรับรองการผ่านงาน

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่กำหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช่สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งใดๆ

๕.การประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิได้สอบ

   ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ในวันอังคารที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา