เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 May 2014, 03:16 pm

        เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง สู่ระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตราๆ เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  - กันยายน  ๒๕๕๗

        ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๗๗๖๔ ๓๒๙๙ ,๐ ๗๗๖๔ ๓๓๐๐  ได้ในวันและเวลาราชการ