แบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
27 May 2014, 02:50 pm
แบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
 
กรมศิลปากร ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าวแล้ว  หากมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ ใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาตไปที่ สำนักราชเลขาที่การ พระบรมหาราชวัง  และสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ได้ที่เว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
 
         นายปฐม สาธิตานนท์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า กรมศิลปากร ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าวแล้ว  
 
         หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจก รรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาตไปที่ สำนักราชเลขาที่การ พระบรมหาราชวัง ๔นนพระลาย กรุงเทพฯ 10200 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก งานสำคัญ หัวข้อ ตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
 
          ซึ่งแบบตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถแนวคิด  ได้มีการออกแบบมาจากพัดรอง "พันสมเด็จพระพันปี" จัดทำขึ้นในวโรกาสที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่ระลึกในงานเฉลิมพระ ชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2456 เป็นพระนามาภิไธย ย่อ ส.ผ. ล้อมลอบด้วยพวงดอกไม้ โดยแบบตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย พระนามาภิไธย ย่อ ส.ผ. เป็นประธาน เหนือพระนามาภิไธยเป็นมงกุฎ พระนามาภิไธย ล้อมลอบด้วยดอกไม้เป็นดอกกุหลาบ ถัดจากดอกกุหลาบ ลงมาเป็นอักษรข้อความรองรับ ภาษาไทย " งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ" ภาษาอังกฤษ " The Celebration of 150 th Anniversary of the Birth of Her Majesty Queen Saovabha Phongsri of The Fifth Reign " ความหมาย พระมหามงกุฎ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชแผ่นดินในรัชกาลที่ 5   โดยมีพระนามาภิไธย ส.ผ. อักษร ผ สีน้ำเงิน สีวันพระราชสมภพ อักษร ส สีชมพู เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า สีของวันอังคารเป็นศรีของวันศุกร์