สนง.ยุติธรรมจังหวัดชุมพรสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน
27 May 2014, 02:36 pm
วันนี้ 22 พ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โดยมีนางสาวนิรมล สุขวิไล ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
นางสาวนิรมล สุขวิไล กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนซึ่งถือเป็นกลไกลภาคประชาชน ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีความรู้ ความสามรถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้เครือข่ายนำความรู้ที่ได้ รับไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง การละเมิดสิทธิด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค โดยการใช้กลไกลเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสันติสุขต่อไป
สำหรับบรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพรได้เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีหัวข้อพิเศษ ธรรมมะกับความยุติธรรม โดย พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวณโณ เจ้าอาวาสวัดเขากล้วย ที่ได้เดินทางมาให้ข้อคิดและหลักธรรมแก่ผู้ร่วมสัมมนาอีกด้วย