OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
27 May 2014, 02:28 pm
OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 
OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ  ที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับความช่วยเหลือ 
 
          ด้วยนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ OSCC (One Stop Crisis Center)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม และดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ระหว่างส่วนราชการ มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
          ในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ระบบ OSCC ได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องราวและส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้โดยสะดวก และสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย การแจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ, บริการฮอตไลน์ โทร 1300, และบริการผ่านเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th, แจ้งเรื่องด้วยตนเองผ่าน Mobile Application
 
          OSCC รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมีศูนย์รับเรื่องและการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม กระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อศูนย์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น มีระบบการเตือนหากการดำเนินการมีความล่าช้า สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ ทุกเรื่องต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง    มีความต่อเนื่องจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรับเรื่องราว การให้บริการ การส่งต่อ และการติดตามผล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด