ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
27 May 2014, 02:24 pm
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ในท้องที่ตำบลนากระตาม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ, ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว, ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก ตำบลนาชะอัง ตำบลวังไผ่ ตำบลนาทุ่ง ตำบลบ้านนา ตำบลท่าตะเภา ตำบลตากแดด ตำบลขุนกระทิง ตำบลท่ายาง ตำบลบางหมาก ตำบลปากน้ำ และตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตามแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวม ได้ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ที่ทำการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ที่ว่าการอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาปะทิว สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทรายรี สำนักงานเทศบาลตำบลขุนกระทิง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร (www.dpt.go.th/chumphon) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยให้ทำคำร้องขอเป็นหนังสือขอ ยื่นที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ที่ทำการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ที่ว่าการอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาปะทิว สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก สำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทรายรี สำนักงานเทศบาลตำบลขุนกระทิง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร (www.dpt.go.th/chumphon) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป