ชุมพรจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
27 May 2014, 02:05 pm
จังหวัดชุมพรจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ-ผู้ติดยา เสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 โดยนำผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด จาก 7 อำเภอในจังหวัด จำนวน 83 คน เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2557 ตามหลักสูตรกระบวนการชมชนบำบัด และ Fast Model อย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุข
 
วันนี้ 26 พ.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 รุ่น 1 พร้อมด้วยนายอำเภอ รักษาการป้องกันจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้กำกับการ สภ.เมืองชุมพร และคณะวิทยากร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติสุข
โดย นายปฐม สาธิตานนท์ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อเป็นยุทธวิธีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศในปีผ่านมา และให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต่อเนื่องในปี 2557 ดังนั้นกรมการปกครองจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 กำหนดเป้าหมายนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง โดยให้จังหวัด อำเภอ ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน ใช้เวลาในการบำบัดรักษา 15 วัน ตามหลักสูตรกระบวนการชมชนบำบัด และ Fast Model อย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งฝึกอบรมอาชีพ ให้มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
ทั้งนี้การฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ-ผู้ติดยา เสพติด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 รุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2557 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 83 คน