สกย.จ.ชุมพรสัมมนาเครือข่ายชาวสวนยางสู่การพัฒนาและความเข้มแข็ง
19 May 2014, 03:17 pm
วันนี้ 16 พ.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร จัดการประชุมเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผอ.สกย.จ.ชุมพร และ นายศรีชัย วีรนรพานิช นายยกเทศมนตรีเมืองชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ และเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 500 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ด้าน นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผอ.สกย.จ.ชุมพร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้วางเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร และสถาบันการเกษตรกร กำหนดแผนงานโครงการประชุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็ง
ดังนั้นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง การสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง" เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันเกษตรกร มีการดำเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรสามารถพึ่งพากันและกันได้ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการสร้างอำนาจต่อรอง และร่วมมือกันกำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทำสวนยาง และเกี่ยวข้องกับยางพารามากขึ้น