ชาวชุมพรร่วมใจ เดินขบวน ต้านภัยยาเสพติด
19 May 2014, 03:10 pm
ชาวชุมพรร่วมใจ เดินขบวนรณรงค์  ต่อต้านภัยยาเสพติด พร้อมประกาศแสดงเจตนารมณ์และตั้งสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด 
 
          วันนี้(16 พ.ค. 57) ที่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร  นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นำกล่าวประกาศแสดงเจตนารมณ์และตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ในพิธีเปิดโครงการ ชาวชุมพรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายใน การป้องกันยาเสพติด โดยมีข้าราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชน อสม. ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 1,000 คน โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด, กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์และตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด, และกิจกรรมการแสดงบนเวที 
 
         นายศรีชัย วีระนรพานิช เปิดเผยว่า จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้มีเจตนารมณ์อย่างแน่ว แน่ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองชุมพรจึงได้จัดโครงการ ชาวชุมพรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งนี้ขึ้น