มจ.ชุมพรจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
19 May 2014, 02:59 pm
วันนี้ 15 พ.ค. 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมี นายวิโรจน์ แจ้งพลอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โดย นายวิโรจน์ แจ้งพลอย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับวันที่ 2) พ.ศ.2556 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ออกระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 182 ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 หน้า 42-47 ซึ่งได้กำหนดประเภทศูนย์บริการ คนพิการไว้ 2 ประเภท คือ 1.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบิรการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด และ 2.ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ศูนย์บริการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือตามประเภทความพิการ
สำหรับอำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการทั่วไป ได้แก่การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัยสิทธิประโยชน์สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ เป็นต้น