ชุมพรจัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
19 May 2014, 02:56 pm
วันนี้ 15 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร สำนักงาน กสทช. เขต 14 ชุมพร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
 
พร้อมด้วย นายสุนไชย จิระกร ผอ.สนง.กสทช. เขต 14 ชุมพร และ นายชัยธวัช ศิวบวร หน.สนง.ปภ.ชุมพร โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมทั้งอาสาสมัครประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน
นายสุนไชย จิระกร ผอ.สนง.กสทช. เขต 14 ชุมพร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มีภาระกิจหลักคือ กำกับดูแลคลื่นความถี่ ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ ทั้งด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม รวมถึงการประสานงานในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่้อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ สนง.กสทช. เขต 
 
14 ชุมพร จึงได้จัดโครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จังหวัดชุมพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานถึงแนวทางปฏิบัติในการติดต่อประสาน
 
งานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งประสานงานและรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนทราบ โดยมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเหตุ การเตือนภัย 
 
และการรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติผ่านระบบการติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ให้สามารถติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดการสูญเสีย
 
น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะ เทคนิค และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ต่อไป