จังหวัดชุมพรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
19 May 2014, 02:52 pm
จังหวัดชุมพรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  จัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงที 
       
          วันนี้(14 พ.ค. 57) ที่ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคมในชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามการค้ามนุษย์ กว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมในชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามให้ได้รับรู้ ความเข้าใจในรูปแบบของขบวนการค้ามนุษย์ที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
       
         นายวิโรจน์  แจ้งพลอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญระดับชาติ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ซึ่งจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 (เฝ้าระวัง) 4ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2553 - 2556 และมีแนวโน้มที่อาจจะถูกปรับเป็นระดับ 3 หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้สำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดการแก้ไขปัญหาการค่ามนุษย์เป็นวาระของชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
 
         จังหวัดชุมพรจัดว่าเป็นทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์ หรือจุดพักเพื่อรอการย้ายถิ่นไปจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และมีการนำเด็กและหญิงทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว มาบังคับใช้แรงงานแสวงหาผลประโยชน์ จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ต้องการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกๆมิติ โดยได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการดำเนินคดี และด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ซึ่งคาดว่าในการอบรมฯ ครั้งนี้ จะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีเครือข่ายการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น