ประกาศเตือนผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง
15 May 2014, 01:03 pm
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตฯ ในลักษณะไม่เหมาะสม โดยนำสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวไปเลี้ยงดูในสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานที่ตามใบอนุญาตฯ และผู้เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น มิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาติแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวและการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550 มีดังนี้ 1.ต้องเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ และดูแลสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยความเอาในใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น 2.ในกรณีมีความจำเป็นต้องนำสัตว์ป่าคุ้มครองไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นที่ไม่สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่ออธิบดีได้ให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่แล้ว จึ
งจะดำเนินการย้ายได้
ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) ไม่เลี้ยงดูในสถานที่กำหนด หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอาจเป็นความผิดตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ฉบับดังกล่าวได้