สถิติจังหวัดชุมพร ออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
12 May 2014, 03:36 pm
สถิติจังหวัดชุมพร ออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร  ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดังนี้ 
      โครงการสำรวจครัวเรือน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
          1  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557 
          2  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2557
          3  โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557
          4  โครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2557
      โครงการสำรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 โครงการได้แก่
          1  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2557
          2  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2557
          3  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557
          4  โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557
 
          สำหรับภาครัฐ ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในส่วนภาคเอกชน เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน บริหารและควบคุมการดำเนินกิจการ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รวมไปถึงยังสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจและขยายตลาดฐานข้อมูลลูกค้าให้เหมาะสมตรงเป้าหมายมากขึ้น
 
          สำนักงานสถิติจังหวัดดำเนินการสำรวจ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 จึงขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจ โปรดเสียสละเวลาตอบข้อคำถามแก่เจ้าหน้าที่ ตามความเป็นจริง และขอให้มั่นใจว่าข้อความ หรือข้อมูลที่ได้รับในแบบสอบถาม จะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่นำไปเปิดเผยเป็นรายกิจการหรือรายบุคคลแต่จะนำไปใช้ประมวลผลเสนอเป็นยอดรวมเท่านั้น