กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเตือนผู้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2)
12 May 2014, 03:32 pm

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเตือนผู้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2)   

 

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุมครองตามบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตฯ ในลักษณะไม่เหมาะสม โดยนำสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวไปเลี้ยงดูในสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ตามใบอนุญาตฯ และผู้เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นมิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตฯ แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และวิธีการครอบครอง สัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

โดยใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวและการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

           1. ต้องเลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ และดูแลสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยความเอาใจใส่ในสภาพอันสมควรและปลอดภัยตามชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น

            2. ในกรณีมีความจำเป็นต้องนำสัตว์ป่าคุ้มครองไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่ออธิบดีได้ให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่แล้ว จึงจะดำเนินการย้ายได้

 

         ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว(สป.2) ไม่เลี้ยงดูสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในสถานที่ที่กำหนด หรือย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองไปยังสถานที่อื่นโดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอาจเป็นความผิดตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และถูกเพิกถอนใบอนุญาติฯฉบับดังกล่าวได้ 

 

          กรณีมีความประสงค์ขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงดู หรือการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าโทรศัพท์ 02-5794621 หรือ 02-5790666 ต่อ 1631,1632 หรือ http://www.dnp.go.th/Dnplaw_main.asp