สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร จัดโครงการอบรม หลักสูตร Micro M.B.A. KMITL-PCC รุ่นที่ 1
12 May 2014, 03:29 pm
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร จัดโครงการอบรม หลักสูตร Micro M.B.A. KMITL-PCC รุ่นที่ 1
 
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรม หลักสูตร Micro M.B.A. KMITL-PCC รุ่นที่ 1  เรื่อง ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (AEC) ซึ่งเป็นการบรรยาย และปฏิบัติการแบบเข้มข้น 45 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์ ในรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 5 วิชา วิชาละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 6 ชั่วโมง และค้นคว้าอิสระ 3 ชั่วโมง 
 
          ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี  เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนของสังคมโลกมากมาย ทุกส่วนของการดำเนินชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรต่างๆต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนากำลังคนในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้องค์กรให้มีความเข้มแข้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่างยังยืนในระดับท้องถิ่น และในระดับนานาชาติ รวมถึงยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงจัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้น เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน สำหรับผู้ประกอบการผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป ซึ่งเรียกว่า หลักสูตร Micro M.B.A.  ขึ้น
 
          ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในด้านการปฏิบัติงานทางธุรกิจทั่วไป เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล การวางแผนการผลิต การบัญชีและการเงิน การตลาด ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจโดยตรง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการทำงานธุรกิจร่วมกันอุตสาหกรรมอื่นๆ  ได้อีกด้วย