สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดประกวดวิดีโอคลิป ความรักชาติ ความเป็นไทย
08 May 2014, 09:27 am
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประกวดวิดีโอคลิป "ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย" เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย ด้วยการระลึกถึงบรรพชนนักรบผู้กล้าหาญ ผู้ซึ่งเสียสละชีพเพื่อชาติ เผยแพร่ประวัติวีรกรรมความกล้าหาญ ให้คนไทยได้ตระหนักในความรักชาติ ความสามัคคี ความภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โดยวิดีโอคลิปที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นวิดีโอที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน มีความยาวของเนื้อหา 3-5 นาที ต้องเสนอเรื่องราวที่สื่อความหมายตามวัสถุประสงค์ในเชิงสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติ เคารพในความกล้าหาญของบรรพบุรุษ ตระหนักถึงความสามัคคี ความรักชาติ ความภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งให้มีคำอธิบายหรือพากย์ภาษา อังกฤษอยู่ด้านล่าง (Subtitle) อีก 1 ชุด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานวิดีโอคลิปเข้าร่วมประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ส่งได้ไม่เกิน 1 เรื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยระบุชื่อเรื่องและข้อมูลของ ผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) และส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ หรือกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดอนเมือง ช่วงถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน เลขที่ 9 หมู่ 19 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ndsi.rtart.mi.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 533 8467, 02 532 1021