กศน.จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
08 May 2014, 09:24 am
สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ กศน.แก่ภาคีเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการภาคส่วนต่างๆ องค์กรเอกชน คณะครู และบุคลากร กศน. จำนวน 142 คน
 
         วันนี้( 7 พ.ค. 57) ที่โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ กศน.แก่ภาคีเครือข่าย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีคณะวิทยากรจากกองแผน สำนักงาน กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการภาคส่วนต่างๆ องค์กรเอกชน คณะครู และบุคลากร กศน. จำนวน 142 คน 
 
         นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเชื่อที่ว่า คนเราสามารถพัฒนาการคิด การตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ด้วยการฝึกทักษะการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งด้านตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาการมาวิเคราะห์ เชื่อมโยง แล้วประเมินตีค่าตัดสินใจเพื่อ ตนเอง ชุมชน สังคม 
 
          การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน โดยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆดังนี้ 1.ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร  2.ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.)ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 3.ผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป 4.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (สอบ N-Net) เพื่อจบหลักสูตร