เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร แถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูผลผลิต
08 May 2014, 09:15 am
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูผลผลิต เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีมลคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
         วันนี้(6 พ.ค. 57) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าสำนักงานหรือผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูผลผลิต  เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
         จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดดำเนินการ จัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูผลผลิต พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผ่านสื่อมวลชนในท้องถิ่น ถึงเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเกษตรกร และสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในฤดูการผลิต 2557 -2558 โดยถือวันพระราชพิธีมลคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 เป็นวันเริ่มต้นฤดูการผลิต  
 
           ซึ่งในการแถลงข่าวได้กำหนดประเด็นอาทิ ประเด็นด้านการวางแผนการผลิต ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และด้านการให้บริการทางการเกษตร ประกอบกับจังหวัดชุมพร ได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการเกษตรในจังหวัด  ซึ่งพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ที่กำลังเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ของฤดูการผลิต