จังหวัดชุมพรจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
08 May 2014, 09:12 am
วันนี้ 5 พฤษภาคม 25557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยยึดหลักการพัฒนายั่งยืน ภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ผาสุกร่มเย็น แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยตลอดมา
 
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษา อยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้