ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชุมพร
31 Mar 2014, 02:19 pm
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดชุมพร ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 นั้น จังหวัดชุมพร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อจำนวน 375,729 คน ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนจำนวน 150,806 คน
โดยบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรรจำนวน 381,625 บัตร และบัตรนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรที่เขตได้รับจำนวน 671 บัตร ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ใช้บัตรเลือกตั้งจำนวน 150,806 บัตร ปรากฏบัตรดี 118,026 บัตร, บัตรเสีย 6,686 บัตร และบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 26,094 บัตร เหลือบัตรเลือกตั้งทั้งสิ้น 231,490 บัตร
ขณะที่ผลการเลือกตั้งเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ 
อันดับ 1 พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 75,248 คะแนน, 
อันดับ 2 นายพงศา ชูแนม ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้คะแนน 26,690 คะแนน, 
อันดับ 3 นายสุทรรศ พะลัง ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 11,150 คะแนน, 
อันดับ 4 น.ส.วรรณา แซ่ติ้ง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 2,021 คะแนน, 
อันดับ 5 นายสัญญา ปานสวี ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้คะแนน 1,804 คะแนน, 
อันดับ 6 พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้คะแนน 1,113 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งสิ้น 118,026 คะแนน คิดเป็นร้อยละการใช้สิทธิ 40.14, บัตรเสียร้อยละ 4.43 และบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนร้อยละ 17.30